Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

giselle
13:58
0449 b842
Reposted fromgreensky greensky viagket gket
13:57
7555 ef99
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaSkydelan Skydelan
giselle
13:57
4978 1788
Reposted fromidjet idjet viaSkydelan Skydelan
giselle
13:57
9687 ed62
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viapkz451 pkz451
giselle
13:54
2835 9947
Reposted fromMiziou Miziou viapkz451 pkz451
giselle
13:52
Jak się tak leży godzinami w nocy, to myśleniem można zajść bardzo daleko i w bardzo dziwne strony, wiesz…
— Stanisław Lem
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viapkz451 pkz451
giselle
13:51
1579 1dc5
Reposted fromnyaako nyaako viaboroboro boroboro
13:50
giselle
13:50
5805 ac31 500
Reposted fromjottos jottos viagket gket
giselle
13:50
9254 bd37
Reposted fromschaaf schaaf viaBowstick Bowstick
giselle
13:49
5307 1ddc
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaBowstick Bowstick
giselle
13:48
5772 db79 500
Reposted fromtfu tfu viaBowstick Bowstick
giselle
13:48
Jedni są uzależnieni od papierosów, inni od hazardu, ja - od uniesień. Jakbym cała składała się z tych małych wzruszeń. Jakbym potrzebowała od czasu do czasu się rozpaść, tylko po to, by znów poskładać kawałeczki w całość.
Cztery Wieki Później
giselle
13:46
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viasoundofsilence soundofsilence
giselle
13:45
4409 a867
Reposted fromxalchemic xalchemic viapodprzykrywka podprzykrywka
13:44
7076 7e0d 500
Reposted fromheartsboxcars heartsboxcars viaimpulsivee impulsivee
giselle
13:43
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie viagdybam gdybam
giselle
13:42
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 via21gramow 21gramow
giselle
13:42
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
Reposted fromfirewalkwithme firewalkwithme viabeauty2do beauty2do
giselle
13:39
3689 470b 500
Reposted fromtgs tgs viazurawianiaczka zurawianiaczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl